มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สรุปสถิติผู้ใช้งาน
ปี พ.ศ.
ชื่องานประชุม ประจำเดือน จำนวนการประชุม จำนวนการเข้าใช้ จำนวนผู้ใช้
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 1 149 18
  ก.พ. 1 163 18
  มี.ค. 1 136 17
  เม.ย. 2 162 18
  พ.ค. 1 132 18
  มิ.ย. 1 154 19
  ก.ค. 0 88 11
  ส.ค. 2 204 24
  ก.ย. 1 163 19
  ต.ค. 1 161 18
  พ.ย. 1 161 19
  ธ.ค. 0 24 8
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 1 275 52
  ก.พ. 1 291 50
  มี.ค. 1 287 51
  เม.ย. 1 288 50
  พ.ค. 1 259 54
  มิ.ย. 1 225 46
  ก.ค. 1 244 50
  ส.ค. 1 349 58
  ก.ย. 1 285 56
  ต.ค. 1 353 59
  พ.ย. 1 292 55
  ธ.ค. 1 62 24
  การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 0 8 4
  ก.พ. 0 5 3
  มี.ค. 0 5 2
  เม.ย. 0 6 3
  พ.ค. 0 4 1
  มิ.ย. 0 1 1
  ก.ค. 0 2 1
  ส.ค. 0 4 3
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 11 2
  พ.ย. 0 2 1
  ธ.ค. 0 0 0
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.
  ม.ค. 1 63 11
  ก.พ. 1 93 18
  มี.ค. 1 87 14
  เม.ย. 1 69 11
  พ.ค. 1 83 17
  มิ.ย. 1 48 11
  ก.ค. 1 39 8
  ส.ค. 1 62 10
  ก.ย. 1 49 11
  ต.ค. 1 28 11
  พ.ย. 1 57 11
  ธ.ค. 1 37 12