มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สรุปสถิติผู้ใช้งาน
ปี พ.ศ.
ชื่องานประชุม ประจำเดือน จำนวนการประชุม จำนวนการเข้าใช้ จำนวนผู้ใช้
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 1 194 20
  ก.พ. 1 172 24
  มี.ค. 1 187 21
  เม.ย. 2 180 23
  พ.ค. 1 73 13
  มิ.ย. 0 0 0
  ก.ค. 0 0 0
  ส.ค. 0 0 0
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 0 0
  พ.ย. 0 0 0
  ธ.ค. 0 0 0
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 2 258 57
  ก.พ. 1 249 58
  มี.ค. 1 349 56
  เม.ย. 1 254 54
  พ.ค. 1 246 60
  มิ.ย. 0 0 0
  ก.ค. 0 0 0
  ส.ค. 0 0 0
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 0 0
  พ.ย. 0 0 0
  ธ.ค. 0 0 0
  การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ม.ค. 0 0 0
  ก.พ. 0 1 1
  มี.ค. 0 6 2
  เม.ย. 0 5 2
  พ.ค. 0 1 1
  มิ.ย. 0 0 0
  ก.ค. 0 0 0
  ส.ค. 0 0 0
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 0 0
  พ.ย. 0 0 0
  ธ.ค. 0 0 0
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.
  ม.ค. 1 57 12
  ก.พ. 1 44 10
  มี.ค. 1 61 14
  เม.ย. 1 44 15
  พ.ค. 2 52 10
  มิ.ย. 0 0 0
  ก.ค. 0 0 0
  ส.ค. 0 0 0
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 0 0
  พ.ย. 0 0 0
  ธ.ค. 0 0 0
  การประชุมรองอธิการบดี
  ม.ค. 4 6 2
  ก.พ. 4 9 3
  มี.ค. 3 17 2
  เม.ย. 2 19 3
  พ.ค. 2 7 1
  มิ.ย. 0 0 0
  ก.ค. 0 0 0
  ส.ค. 0 0 0
  ก.ย. 0 0 0
  ต.ค. 0 0 0
  พ.ย. 0 0 0
  ธ.ค. 0 0 0